قیصر : «تو چرا این ریختی شدی؟ کی زدتت؟»
میتی: «قصه اش درازه. تو نمیری به موت قسم اصن از اولی قایم‌تر زد، که بریم دوا خوری. واردی که!»